RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 3. 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dokumenty wymagane do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • kserokopie aktów urodzenia dzieci (na które będzie składany wniosek);
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • wyrok sądowy o alimentach;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • zaświadczenie Komornika Sądowego lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (osoby, które złożyły sprawę u komornika);
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • informacje lub oświadczenie o otrzymywanych dochodach nieopodatkowanych (np. stypendium, alimenty, itp.);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (urlop wychowawczy), do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • odpis skróconego aktu zgonu, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o przebywaniu dziecka w internacie, bursie lub wynajętym lokalu, jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły.Opublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 27.07.2021
Autor: Stanisław Zaremba
Dokument z dnia: 10.06.2019
Dokument oglądany razy: 20 987