RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną ,,indywidualne wsparcie trenera pracy”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
,,indywidualne wsparcie trenera pracy”
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych

I. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia trenera pracy
(CPV 80423000-5 szkolenia zawodowe, 80427000-3 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia trenera pracy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do przedmiotowej dokumentacji, w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Zamawiający dla celów wyboru procedury wyłaniania wykonawców połączył przedmiotowe zamówienie z wcześniejszymi zamówieniami dotyczącymi szkoleń z uwagi na możliwą zbieżność wykonawcy (zamówienie może zostać wykonane przez taki sam lub ten sam podmiot) i miejsca realizacji (zamówienie będzie realizowane na terenie powiatu pułtuskiego).
3. Zakres obowiązków i zadań:
a) spotkania indywidualne z uczestnikami projektu w ich miejscu zamieszkania lub w siedzibie ośrodka pomocy społecznej, którego są klientami (cały teren powiatu pułtuskiego)
b) określanie potrzeb i barier, które utrudniają uczestnikom projektu podejmowanie pracy
c) praca nad minimalizowaniem barier, które utrudniają uczestnikom projektu podejmowanie pracy
d) przygotowywanie uczestników projektu, poprzez szkolenia i indywidualną opiekę, do rozmów z pracodawcami, prowadzenie treningu rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia CV i listów motywacyjnych, stosownego ubioru i zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz szkolenia w zakresie zachowania się w miejscu pracy
e) prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnej w wymaganiami Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej
f) sporządzanie sprawozdań z prowadzonych prac wobec uczestników projektu
g) działania informacyjno-promocyjne mające na celu informowanie uczestników o źródle finansowania działań w ramach projektu.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez oferentów z podwykonawców – Zamawiający zakłada, że praca będzie wykonywana osobiście
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu, które planowane jest na 30.09.2018 - w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: posiada wymagane prawem uprawnienia formalne (jeśli dotyczy), oraz wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji doradztwa zawodowego lub szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej lub doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznych lub wykluczonych społecznie – Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczeń Oferenta.
Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Całkowity wymiar godzinowy czasu pracy w danym miesiącu osoby prowadzącej indywidualne wsparcie trenera pracy w ramach niniejszego zamówienia nie będzie przekraczał 276 godzin/miesiąc.

V. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne określający parametry podlegające ocenie i zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu / spełnianiu kryteriów premiujących,
2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy, której uprawnienia nie wynikają wprost z zapisów zawartych w adekwatnych rejestrach (KRS, CEIDG).
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców.
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia – nie spełnia” oraz zostaną policzone punkty za spełnianie kryteriów premiujących.

VI. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto wyrażona w zł (max. 60 pkt.) + deklarowana dyspozycyjność* na obszarze powiatu pułtuskiego (spełnia 40 pkt., nie spełnia 0 pkt.)
W ramach kryterium „cena” maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
Liczba punktów = Cena minimalna / Cena badanej oferty x 60 pkt.

*Deklaracja dot. dyspozycyjności i elastyczności dot. harmonogramu realizacji zajęć i gotowości reagowania w przypadkach nadzwyczajnych związanych z uczestnikami projektu (którzy należą do specjalnej grupy, którą charakteryzuje często obniżona motywacja do poszukiwania pracy i radzenia sobie w codziennym życiu, a także wiele lęków przed funkcjonowaniem w środowisku pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi, czy egzaminami zawodowymi).
Dyspozycyjność w godz. 8.00-18.00 w celu dostosowania się do możliwości ośrodków pomocy społecznej i uczestników projektu siedem dni w tygodniu, możliwość dokonywania zmian w harmonogramie zajęć przez Zamawiającego z 24 godz. wyprzedzeniem.

Oferent maksymalnie może zdobyć 100 pkt.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający z uwagi na pilny termin realizacji zamówienia i konieczność jego realizacji w kilku miejscach w podobnych czasie, zastrzega sobie również możliwość podpisania umów z kilkoma wykonawcami, z których każdy otrzyma do realizacji część zamówienia.
Jeżeli wszystkie oferty będą przekraczały budżet, którym dysponuje Zamawiający Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji. W pierwszej kolejności zaproszony zostanie oferent który otrzymał największą liczbę punktów.
VII. Opis przygotowania ofert:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (jako załącznik nr 1) w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną. Oferta powinna:
• zawierać dane oferenta, adres, numer telefonu, adres e-mail,
• być sporządzona w języku polskim,
• treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne,
• zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę netto i brutto (rozumianą jako cena wraz z podatkiem od towarów i usług), oraz inne wymagane elementy zgodnie z treścią zapytania i formularza ofertowego. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez mocodawcę.
3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
5. Wzory ewentualnych dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – nie dopuszcza się wysłania oferty w formie elektronicznej.
8. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 27.04.2018r. do godz. 9:00
1) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25B-sekretariat, w godzinach pracy biura: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia trenera pracy w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!””,
2) drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia trenera pracy w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!””
3) drogą elektroniczną na adres koordynator@mops.pultusk.pl lub sekretariat@mops.pultusk.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25C.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Tryb oceny i ogłoszenia wyników:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnień dotyczących m.in. kwalifikacji i kompetencji Oferenta (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. W przypadku, gdy Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Oferenta lub nieprawidłowe uzupełnienie w wymaganym terminie ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
X. Osoby do kontaktu:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Maciej Kania, tel. 500 111 858

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z art. 138g-s ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że została podpisana umowa z Krystyną Osuch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Osuch Krystyna, Centrum Edukacyjno-Doradcze 

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uaktualnione zapytanie ofertowe (przedłużenie terminu składania ofert)
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Opublikował: Maciej Kania
Publikacja dnia: 18.04.2018 22:47
Dokument oglądany razy: 1960
Podlega Ustawie