RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pułtusku za 2015 rok

15.12.2015

     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 , poz. 1390 ), określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm. ). Zgodnie z art.9a pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „ Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym”.

      Zadaniem zespołu jest ingerowanie i koordynowanie działań podmiotów, tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i prokuratorów oraz innych podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

      Ideą Zespołu Interdyscyplinarnego jest wdrożenie systemu przepływu informacji oraz reagowanie na diagnozowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, a także zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

     Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/512/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Miasta Pułtusk zarządzeniem powołuje i odwołuje członków Zespołu.
Zespól realizuje działania określone w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014 roku.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zapewnia obsługę organizacyjno – administracyjną i przechowuje dokumentację potwierdzającą zgłoszenie problemu do rozpatrzenia oraz plany działań grup roboczych.

    W 2015 r. do Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 40 Niebieskich Kart – A, sporządzonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę, tj : Policję - 38, MOPS w Pułtusku – 2. W związku z wpływającymi do Zespołu Interdyscyplinarnego sprawami odbyło się 124 spotkania grup roboczych. W ramach posiedzeń 33 Grup Roboczych zostało sporządzonych 19 Niebieskich Kart -C z osobą co do, której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i 17 Niebieskich Kart-D z osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
W 2015 r. czterdzieści jeden spraw w ramach procedury „Niebieska Karta” zostało zakończonych z powodu ustania zjawiska przemocy w rodzinie oraz braku zasadności podejmowania dalszych działań .
W 2015 roku odbyło się siedem spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
    Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i członkowie grup roboczych w 2015 roku brali udział w dwóch szkoleniach o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opublikował: Iwona Makowska
Publikacja dnia: 15.12.2015

Dokument oglądany razy: 2502
« inne aktualności