RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
WIDZIMY - REAGUJEMY - PRZECIWDZIAŁAMY

28 września 2016r.

Sala Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Konferencja ta została przygotowana przez członków Gminnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Każdy człowiek powinien mieć oparcie przede wszystkim w rodzinie, aby zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa.
Zdarza się jednak, że członkowie rodziny stanowią dla bliskiej im osoby największe zagrożenie tego bezpieczeństwa.
Przemoc w rodzinie jest jedną z najcięższych form naruszenia praw człowieka.

PRZEMOC W RODZINIE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kiedy rodzina zawodzi ofiara przemocy domowej musi mieć możliwość uzyskania pomocy ze strony organów państwa, samorządów, organizacji pozarządowych w ramach sprawnego i wydolnego systemu prawnego.

Prawo karne od dawna nastawione było na ściganie przestępstw związanych z przemocą domową.
Uznanie, że ten rodzaj przemocy to przestępstwo, nie było jednak wystarczające aby mu zapobiegać.
Niezbędne było udoskonalenie systemu prawnego, który zapewniłby nie tylko ściganie sprawców, lecz także ochronę ofiar przemocy domowej.
W Polsce rząd skierował prace na uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Uchwalona i obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zasady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Na podstawie tej ustawy Prezes Rady Ministrów wydał Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”
Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Wymienione instytucje w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członka rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie wszczynają procedurę „ Niebieskiej Karty”.
Należy podkreślić, że podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą domową nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonali obliczeń ile zostało wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” i przez które instytucje.
W roku 2015 w Gminie Pułtusk odnotowano 429 osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym 387 kobiet i 42 dzieci,
376 osób skorzystało z poradnictwa prawnego,
53 osoby skorzystały z porad psychologa,
429 osób skorzystało z porad Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

W roku 2015 w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” odnotowano:
35 procedur „Niebieskiej Karty”,
33 przez Policję i 2 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Interdyscyplinarny powołał 35 grup roboczych i w roku 2015 odbyło się 127 spotkań Grup Roboczych.
Odnotowano, że wśród osób podejrzanych, że są dotknięte przemocą 34 osoby to kobiety i 1 mężczyzna w wieku od 18 do 67 lat.
Z kolei wśród osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie odnotowano 33 mężczyzn i 1 kobietę w wieku od 18 do 67 lat i 2 mężczyzn powyżej 67 lat.
W roku 2016 kontynuowane są wcześniej wszczęte procedury.
Doszło niestety 7 nowych, w których 5 kobiet podejrzanych jest, że wobec nich stosowana jest przemoc oraz 2 mężczyzn wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie.
Odnotowano również, że w stosunku do 7 osób istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. W tym 1 kobieta w wieku od 18 do 67 lat i 6 mężczyzn w wieku od 18 do 67 lat.

Podziękowania za współpracę w przygotowaniu konferencji

  1. Burmistrzowi Miasta Pułtusk i pracownikom Urzędu Miejskiego
  2. Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
  3. Członkom Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  4. Pani Renacie Bobińskiej – lekarzowi nauk medycznych – specjaliście psychiatrii
  5. Panu Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku podinspektorowi dr. Zbigniewowi Mikołajczykowi
  6. Pani Żanecie Żukowskiej – psychologowi z Centrum Diagnostyczno-Psychologicznego PsychoMED

informator dotyczący przemocy w rodzinie

Podczas konferencji zaprezentowany został informator przygotowany przez Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w PułtuskuOpublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 06.02.2024
Autor: Administrator MOPS
Dokument z dnia: 03.10.2016
Dokument oglądany razy: 7 079