RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dotępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Dane teleadresowe jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
Telefon: 23 692 5265, 512 019 228
Faks: 23 306 70 07
E-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 8:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 8:00 do 16:00
piątek od 8:00 do 15:00

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach: 15.00-17.00.

Dane koordynatora do spraw dostępności:

Zarządzeniem nr 49/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 25 listopada 2020 r. wyznaczony został koordynator do spraw dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej Pani Edyta Tomczak tel. 23 692 52 65 wew. 153.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • pliki PDF, DOC, itp. - redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności. Oświadczenie sporządzono dnia 31.01.2023r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.pultusk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 23 692 5265, 512 019 228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MOPS w Pułtusku niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MOPS w Pułtusku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy MOPS w Pułtusku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zlokalizowany jest przy ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
Do budynku prowadzi oznakowane wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób poruszających się na wózku lub osób przybyłych z wózkiem dziecięcym). W budynku znajduje się winda, dzięki której osoby na wózku mogą dostać się na piętru i do każdego pokoju w budynku. Zarówno na parterze jak i na pietrze dostępna jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszającymi się na wózku. Na terenie posesji MOPS w Pułtusku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dzienny Dom „Senior +” ul. Zaułek 1, 06-100 Pułtusk, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. 503 932 729.
DD „Senior +” usytuowany jest w budynku piętrowym. Do budynku prowadzi oznakowane wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób poruszających się na wózku). W budynku znajduje się winda, dzięki której osoby na wózku lub mające problem z poruszaniem się mogą dostać się na piętru i do każdego pokoju w budynku. Budynek posiada szerokie korytarze. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych – dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Brak ograniczeń dostępu dla osób korzystających z pomocy psów asystujących.

Raport o dostępnościOpublikował: Administrator MOPS
Publikacja dnia: 31.01.2023
Autor: Edyta Tomczak
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 2 447