RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Indywidualne pośrednictwo pracy

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
dotyczące zamówienia poniżej 30 000 euro i poniżej 50 000 złotych
I. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk 

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy
(CPV 79611000-0 usługi poszukiwania pracy)
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na pośrednictwie pracy w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2. Zakres obowiązków i zadań:
a) zbieranie informacji od uczestników projektu na temat ich preferencji w zakresie wykonywanej pracy, godzin pracy, miejsca pracy
b) kontaktowanie uczestników projektu z pracodawcami w celu uzyskania przez uczestników projektu zatrudnienia i/lub stażu
c) wyszukiwanie pracodawców chętnych do zatrudnienia uczestników projektu
d) pilnowanie udziału uczestników projektu (klientów ośrodków pomocy społecznej) w rozmowach kwalifikacyjnych
e) prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnej w wymaganiami Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej
f) sporządzanie sprawozdań z prowadzonych prac wobec uczestników projektu
g) działania informacyjno-promocyjne mające na celu informowanie uczestników o źródle finansowania działań w ramach projektu
Osoba wykonująca powyższe zadania będzie rozliczana z liczby godzin pracy z uczestnikami projektu (projekt zakłada łącznie do 425 godzin, przez okres 5 miesięcy) oraz realizacji wskaźników zatrudnienia w projekcie, w którym jest założonych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 148 uczestników (wskaźniki zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
Całkowity wymiar godzinowy czasu pracy w danym miesiącu osoby/osób prowadzących zajęcia w ramach niniejszego zamówienia nie będzie przekraczał 276 godzin/miesiąc.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od momentu podpisania umowy do końca realizacji projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to dzień 30.09.2018) - w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: posiada wymagane prawem uprawnienia formalne (jeśli dotyczy), oraz wiedzę i doświadczenie – Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji i kompetencji oferenta.
Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego Imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
V. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego określający cenę i zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy.
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców.
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przesłane mailem z zawartą w treści maila stosowną formułą.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”.
VI. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
Kryterium 1: Cena brutto w zł - 50 % (50 pkt.)
W ramach kryterium „cena” maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru.
              C minimalna
Cena = ------------------------- x 50
              C oferty badanej
Kryterium 2: deklaracja skuteczności wykonywanej pracy rozumianej, jako odsetek osób zatrudnionych* spośród skierowanych przez Zamawiającego do osoby świadczącej indywidualne pośrednictwo pracy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, wyrażony w ,,%” - 50 % (50 pkt.)
W ramach kryterium „cena” maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru.
                                                           SZ oferty badanej
Skuteczność zatrudnienia (SZ) = ------------------------- x 50
                                                           SZ maksymalna
* Zatrudnienie uczestnika rozumiane jako:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej trzech miesięcy, w wymiarze co najmniej na ½ etatu lub
- zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 2018 i ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zawartej na co najmniej trzy miesiące; lub
- zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jednak wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2018 ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
- rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Jeżeli wszystkie oferty będą przekraczały budżet, którym dysponuje Zamawiający Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji. W pierwszej kolejności zaproszony zostanie oferent który otrzymał największą liczbę punktów.

VII. Opis przygotowania ofert:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1) w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną. Oferta powinna:
• zawierać dane oferenta, adres, numer telefonu, adres e-mail,
• być sporządzona w języku polskim,
• treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
• zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez mocodawcę.
3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną), a w przypadku poczty elektronicznej podpisana imieniem i nazwiskiem Oferenta
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
5. Wzory ewentualnych dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – dopuszcza się wysłanie oferty w formie elektronicznej
8. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.04.2018r. do godz. 10:00
1) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25B-sekretariat, w godzinach pracy biura: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy”,
2) drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy”
3) pocztą elektroniczną na adres koordynator@mops.pultusk.pl lub sekretariat@mops.pultusk.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2018r. do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25C.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb oceny i ogłoszenia wyników:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień dotyczących m.in. kwalifikacji i kompetencji Wykonawcy / Oferenta (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub nieprawidłowe uzupełnienie w wymaganym terminie ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu ofertowym.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
X. Osoby do kontaktu:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Maciej Kania, tel. 500 111 858

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że została podpisana umowa z Łukaszem Prokopiwiczem prowącym działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Prokopowicz ,,L-GROUP”

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe

Opublikował: Maciej Kania
Publikacja dnia: 16.04.2018 18:57
Dokument oglądany razy: 2952
Nie podlega Ustawie