RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną ,,szkolenia wraz z udostępnieniem sal i cateringiem dla osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną ,,szkolenia wraz z udostępnieniem sal i cateringiem dla osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej”
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych

I. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń wraz z udostępnieniem sal lekcyjnych i zapewnieniem cateringu dla osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej (CPV 80411200-0 szkoły nauki jazdy, 80423000-5 szkolenia zawodowe, 80423310-1 usługi szkolenia komputerowego, 80427000-3 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 5510000-1 usługi hotelarskie, 55520000-1 usługi dostarczania posiłków)

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do przedmiotowej dokumentacji, wraz z zapewnieniem stosownego miejsca dla szkoleń i zapewnieniem cateringu, w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Zamawiający połączył zamówienia mając na uwadze kwestie organizacyjne i finansowe (organizacyjne: dla 148 zostaną określone indywidualnie szkolenia – połowa z nich została już określona, dla połowy z uczestników określone zostaną one pomiędzy grudniem 2017 roku, a lutym 2018 roku – w tym okresie Zamawiającemu będzie zależeć na możliwie najpłynniejszej i najszybszej organizacji procesu szkoleniowego, gdyż opóźnienia będą rzutować na uczestników, dla których oznaczać będą późniejsze rozpoczęcie poszukiwania pracy, oraz na realizację projektu, której czas jest ograniczony; finansowe: Zamawiający ma do wydania limitowaną pulę środków mając na uwadze, że część szkoleń będzie tańsza, a część nawet znacząco droższa – zatem niektóre szkolenia mogą być bardziej atrakcyjne dla wykonawców, ale inne mogą przekroczyć budżet na nie przeznaczony – tylko połączenie wszystkich szkoleń daje możliwość realizacji zadania w wyznaczonym budżecie całkowitym).
3. Zakres obowiązków i zadań:
a) organizacja szkoleń wskazanych przez Zamawiającego, na poziomie uzgodnionym z Zamawiającym, o tematyce wskazanej przez Zamawiającego wynikającej z założeń projektu oraz opinii doradców zawodowych i pracowników socjalnych pracujących z uczestnikami projektu, dla łącznie 148 osób, kończących się egzaminami końcowymi, w połączeniu z obowiązkiem pilnowania pełnej dokumentacji projektu w zakresie pre-testów i post-testów, list obecności, zachowania struktury szkoleń i podziału na etapy w przypadku szkoleń, których efektem jest nabycie kompetencji, oraz z przygotowaniem do egzaminu, jego pełna organizacja i pokrycie jego kosztów w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym (w przypadku prawa jazdy opłacenie i organizacja ewentualnego egzaminu poprawkowego)(wszystko w ramach cen za poszczególne szkolenia),
b) zapewnienie sal lekcyjnych lub innej wymaganej infrastruktury szkoleniowej (w ramach cen za sale lekcyjne lub w ramach szkoleń),
c) zapewnienie cateringu i przerw kawowych (w ramach cen za catering i przerwy kawowe),
d) informowanie uczestników projektu o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) dbałość o poprawność formalną dokumentacji projektowej, zgodną z wytycznymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez oferentów z podwykonawców
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: posiada wymagane prawem uprawnienia formalne (jeśli dotyczy), oraz wiedzę i doświadczenie – koordynator projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!” zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczeń Oferenta.

V. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne określający cenę i zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu / spełnianiu kryteriów premiujących,
2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy, której uprawnienia nie wynikają wprost z zapisów zawartych w adekwatnych rejestrach (KRS, CEIDG).
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców.
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia – nie spełnia” oraz zostaną policzone punkty za spełnianie kryteriów premiujących.

VI. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
Kryterium: Cena brutto w zł. (max. 104 pkt.) + elastyczność w zakresie realizacji szkoleń (spełnia - 20 pkt., nie spełnia 0 pkt.) + doświadczenie w realizacji projektów / szkoleń (max. 20 pkt.)
W ramach kryterium „cena” maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru.
Liczba punktów za każdy wyceniany element =
Cena minimalna / Cena badanej oferty x 104 / 13 (waga danej części zamówienia - łączna liczba punktów to suma punktów za wycenę 13 części
Oferent maksymalnie może zdobyć 8 pkt. za każdą z części, czyli 104 pkt. za całe kryterium ,,cena”

Ponadto Oferent może uzyskać dodatkowe punkty za doświadczenie w realizacji szkoleń w ramach projektów unijnych lub w realizacji projektów unijnych, po 1 pkt. za każdy projekt (którego był liderem / realizatorem lub partnerem lub w którym był wykonawcą) powyżej minimalnego limitu dostępu – maksymalnie 20 pkt.

Ponadto Oferent może otrzymać dodatkowo 20 pkt. za oświadczenie pełnej elastyczności ze strony Zamawiającego w zakresie tematyki szkoleń (co jest uwarunkowane mechanizmem określania tematyki szkoleń – indywidualnie dla każdego z uczestników projektu) – maksymalną liczbę punktów otrzyma oferent, który zadeklaruje, że Zamawiający otrzyma dowolność w zakresie wyboru przedmiotu szkoleń zawodowych, co z kolei uwarunkowane jest tym, że szkolenia dla każdego uczestnika dobierane są indywidualnie przez doradcę zawodowego oraz prowadzącego tego uczestnika pracownika socjalnego.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający z uwagi na pilny termin realizacji zamówienia i konieczność jego realizacji w kilku miejscach w podobnych czasie, zastrzega sobie również możliwość podpisania umów z kilkoma wykonawcami, z których każdy otrzyma do realizacji część zamówienia.

VII. Opis przygotowania ofert:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (jako załącznik nr 1) w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną. Oferta powinna:
• zawierać dane oferenta, adres, numer telefonu, adres e-mail,
• być sporządzona w języku polskim,
• treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne,
• zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, oraz inne wymagane elementy zgodnie z treścią zapytania i formularza ofertowego. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez mocodawcę.
3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
5. Wzory ewentualnych dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – nie dopuszcza się wysłania oferty w formie elektronicznej.
8. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 21.09.2017r. do godz. 16:00
1) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25B-sekretariat, w godzinach pracy biura: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na szkolenia w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!””,
2) drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta”
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25C.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb oceny i ogłoszenia wyników:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnień dotyczących m.in. kwalifikacji i kompetencji Oferenta (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. W przypadku, gdy Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Oferenta lub nieprawidłowe uzupełnienie w wymaganym terminie ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
X. Osoby do kontaktu:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Maciej Kania, tel. 500 111 858

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z art. 138g-s ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku podpisał umowę z dniem 5.10.2017 z Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o otwarciu ofert

Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Link do treści ogłoszenia

Opublikował: Maciej Kania
Publikacja dnia: 13.09.2017 19:41
Dokument oglądany razy: 3078
Podlega Ustawie