RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu ,,Nasze wsparcie - Twój sukces!\"

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące zamówienia poniżej 30 000 euro i poniżej 50 000 złotych
I. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i Indywidualnych Planów Działania

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2. Zakres obowiązków i zadań:
a) odbycie spotkań z uczestnikami projektu (łącznie 148 osób) mających na celu stworzenie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i Indywidualnych Planów Działania dla każdego z nich (spotkanie powinno trwać co najmniej 2 godziny z każdym z uczestników projektu),
b) informowanie uczestników projektu o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) dbałość o poprawność formalną dokumentacji projektowej, zgodną z wytycznymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – oferty dotyczą ceny za obsługę jednego uczestnika projektu
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
pierwsza grupa ok. 74 os. nie później niż do 15.08.2017
druga grupa ok. 74 osób nie później niż do 31.01.2018
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: posiada wymagane prawem uprawnienia formalne (jeśli dotyczy), oraz wiedzę i doświadczenie – koordynator projektu ,,Nasze wsparcie – Twój sukces!” zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji i kompetencji oferenta.

V. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego określający cenę i zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy.
Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców.
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przesłane mailem z zawartą w treści maila stosowną formułą.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”.

VI. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
Kryterium: Cena brutto w zł. - 100 % (100 pkt.)
W ramach kryterium „cena” maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru.
C minimalna
Cena = ------------------------- x 100
C oferty badanej
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający z uwagi na pilny termin realizacji zamówienia i konieczność jego realizacji w kilku miejscach w podobnych czasie, zastrzega sobie również możliwość podpisania umów z kilkoma wykonawcami, z których każdy otrzyma do realizacji część zamówienia.

VII. Opis przygotowania ofert:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1) w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczą. Oferta powinna:
• zawierać dane oferenta, adres, numer telefonu, adres e-mail,
• być sporządzona w języku polskim,
• treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
• zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez mocodawcę.
3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną), a w przypadku poczty elektronicznej podpisana imieniem i nazwiskiem Oferenta
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.
5. Wzory ewentualnych dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – dopuszcza się wysłanie oferty w formie elektronicznej
8. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące Ofertę.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 20.07.2017r. do godz. 23:59
1) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25B-sekretariat, w godzinach pracy biura: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i Indywidualnych Planów Działania”,
2) drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju i Indywidualnych Planów Działania”
3) pocztą elektroniczną na adres koordynator@mops.pultusk.pl lub sekretariat@mops.pultusk.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk, I piętro, pokój nr 25C.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb oceny i ogłoszenia wyników:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień dotyczących m.in. kwalifikacji i kompetencji Wykonawcy / Oferenta (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub nieprawidłowe uzupełnienie w wymaganym terminie ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu ofertowym.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
X. Osoby do kontaktu:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Maciej Kania, tel. 500 111 858

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 – formularz oferty i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Opublikował: Maciej Kania
Publikacja dnia: 19.07.2017 11:44
Dokument oglądany razy: 1669
Nie podlega Ustawie