RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie odpowiednich warunków do spożywania posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk wraz z dowo

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(pdf 778kb)

Informacja z otwarcia ofert na przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie odpowiednich warunków do spożywania posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk wraz z dowozem do miejsca zamieszkania (pdf 572 kb)

MOPS.3300.3.2016, Pułtusk dnia 15.11.2016r.

Ogłoszenie nr 343273 - 2016 z dnia 2016-11-15 r.
Pułtusk: Przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie odpowiednich warunków do spożywania posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk wraz z dowozem do miejsca zamieszkania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 271061600000, ul. ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6925265, e-mail , faks 23 6925265.
Adres strony internetowej (URL): bip.mops.pultusk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
bip.mops.pultusk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.mops.pultusk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie, wydawanie i zapewnienie odpowiednich warunków do spożywania posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk wraz z dowozem do miejsca zamieszkania
Numer referencyjny: MOPS.3300.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, wydawania i zapewnienia odpowiednich warunków do spożywania posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osobom dorosłym z terenu miasta i gminy Pułtusk oraz dowóz posiłków do miejsca zamieszkania w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 2. Zakres zamówienia dotyczy: 1) przygotowywania, wydawania i zapewnienia odpowiednich warunków do spożywania posiłków: a) dla grupy ok. 5 dzieci do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej przez 7 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do niedzieli w lokalu gastronomicznym do którego Wykonawca ma prawo dysponowania z uwzględnieniem dni świątecznych - o ile Wykonawca nie ustali inaczej w porozumieniu z Zamawiającym. Za dni świąteczne, w które Wykonawca zamknie lokal gastronomiczny (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) przygotuje dania obiadowe dla dzieci na wynos w dzień poprzedzający te dni świąteczne; 2) przygotowywania, wydawania i zapewnienia odpowiednich warunków do spożywania posiłków: a) dla grupy ok. 18 uczniów do czasu ukończenia przez nich nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez 7 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do niedzieli w lokalu gastronomicznym do którego Wykonawca ma prawo dysponowania z uwzględnieniem dni świątecznych - o ile Wykonawca nie ustali inaczej w porozumieniu z Zamawiającym. Za dni świąteczne, w które Wykonawca zamknie lokal gastronomiczny (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) przygotuje dania obiadowe dla dzieci na wynos w dzień poprzedzający te dni świąteczne; 3) przygotowywania, wydawania i zapewnienia odpowiednich warunków do spożywania oraz dowozu posiłków: a) dla grupy ok. 85 osób dorosłych przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w lokalu gastronomicznym do którego Wykonawca ma prawo dysponowania z uwzględnieniem dni świątecznych - o ile Wykonawca nie ustali inaczej w porozumieniu z Zamawiającym, w tym dowóz posiłków na terenie miasta i gminy Pułtusk osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym zwłaszcza samotnym, które nie są w stanie same dotrzeć do punktu wydawania posiłków (grupa ok. 12 osób dziennie). Za dni świąteczne, w które Wykonawca zamknie lokal gastronomiczny (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) przygotuje dania obiadowe dla osób dorosłych na wynos w dzień poprzedzający te dni świąteczne. 3. Gorący posiłek powinien składać się z 3 składnikowego drugiego dania jednolitego dla wszystkich odbiorców ustalonego przez Wykonawcę na dany dzień, który cztery razy w tygodniu jest daniem mięsnym. Waga gotowych do konsumpcji potraw nie może być mniejsza niż: - 3 składnikowe drugie danie – ziemniaki, kasza, makaron, ryż – min. 250 gram, mięso 4 razy w tygodniu (np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz, itp.) - min. 120 gram, danie jarskie 3 razy w tygodniu (np. ryby- min 120 gram, a dania mączne tj. pierogi, naleśniki, knedle, itp. – min. 400 gram), surówka lub warzywa gotowane – min. 100 gram. 4. Gorący posiłek musi posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i musi być sporządzony zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego oraz powinien być przygotowany zgodnie z zaleceniami lekarskimi (dieta cukrzycowa lub dieta wątrobowa). W lokalu gastronomicznym musi znajdować się aktualny jadłospis dla osób korzystających z gorącego posiłku. Klienci zawsze powinni otrzymywać gorący posiłek, który powinni zjeść na miejscu, a w indywidualnych przypadkach pobiorą gorący posiłek we własne naczynia do domu. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. 5. Posiłki, które będą dowożone przez Wykonawcę muszą być przewożone w pojemnikach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki powinny być przewożone środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym przez Sanepid do przewozu żywności. 6. Wykonawca musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie miasta Pułtusk, tj. w dogodnej okolicy pod względem komunikacyjnym. Lokal gastronomiczny, w którym będą przygotowywane, wydawane i spożywane posiłki powinien spełniać wymogi sanitarno – higieniczne, być w odpowiednim stanie technicznym i wyposażeniu adekwatnym do realizowanych zadań, tj. umożliwiającym przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków. Lokal musi być zlokalizowany w budynku ogrzewanym. Sala konsumpcyjna winna być czysto utrzymana, wyposażona w stoły i krzesła umożliwiające spożycie posiłku jednorazowo 40 osobom. 7. Posiłki będą wydawane na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego listy, którą Wykonawca będzie odbierał osobiście z siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku każdego ostatniego dnia miesiąca przypadającego w dzień roboczy. Informowanie Wykonawcy o zmianie liczby dzieci, uczniów oraz osób dorosłych będzie odbywać się telefonicznie z wyprzedzeniem jednodniowym. 8. Wykonawca zobowiązuje się wydawać i dowozić posiłki w godzinach 10:00 – 17:00. 9. Ogólna szacunkowa ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków – ok. 39 420 sztuk w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Ogólna ilość dowozów posiłków – ok. 4 380 w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Podana przez Zamawiającego przewidywana ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków oraz dowozów posiłków będąca przedmiotem niniejszego postępowania jest liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości osób objętych dożywianiem. 10. Szacunkowa średnia ilość posiłków w miesiącu wynosi 3 285 sztuk, średnia liczba świadczeniobiorców w miesiącu wynosi 108 osób. 11. Posiłki muszą być przygotowywane i wydawane z zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno – sanitarnych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca odpowiada całościowo za czystość, stan sanitarno – techniczny, sanitarno – epidemiologiczny pomieszczeń, środków spożywczych, sprzętu, technologii oraz zatrudnionego personelu. 12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmować będzie tylko rzeczywistą liczbę wydanych posiłków oraz tylko rzeczywistą liczbę wykonanych dowozów posiłków w danym okresie rozliczeniowym. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca przedstawi fakturę wraz z jadłospisem oraz miesięcznym zestawieniem wydanych posiłków i wykonanych dowozów posiłków, tj. imienną listą, która będzie stanowić podstawę wypłaty wynagrodzenia. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki i wykonane dowozy posiłków. 13. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACPP. 14. Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie powinni je wykonywać w odpowiednim ubraniu roboczym zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie. 15. Wykonawca nie posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu gastronomicznym w stosunku do którego Wykonawca ma prawo dysponowania i w którym będą wydawane posiłki w ramach niniejszego zamówienia lub posiada wydzielone odrębne miejsce do spożywania posiłków bez dostępu do alkoholu. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia w zakresie jakości i ilości przygotowywanych i wydawanych posiłków. 17. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:55322000-3, 55320000-9, 55521200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.1.1. posiada decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwy terenowo Organ Inspekcji Sanitarnej oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków; przewozu posiłków w ramach cateringu samochodem oraz złoży oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.1. wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowywaniu, wydawaniu i dowozie wyżywienia w zakresie porównywalnym co do charakteru i wielkości niniejszego zamówienia – wykaz usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 pkt 1.2. SIWZ. Wielkość porównywalna dla Zamawiającego to ilość wydawanych posiłków nie mniejsza niż 50% wielkości wskazanej przez Zamawiającego w Rozdziale II ust. 2 pkt. 10 niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu, w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ). 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5a do SIWZ); 2.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5a do SIWZ); 2.6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5a do SIWZ); 2.7. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ). Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń , o których mowa w pkt 2.2. - 2.7. powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 2.2. – 2.6. powyżej. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.7. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu, w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). 1.2. wykazu usługi wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa ta została wykonana, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.1 SIWZ oraz z załączeniem dowodu określającego czy ta usługa została wykonana należycie; załącznik nr 7 do SIWZ przy czym dowodem, o którym mowa, jest referencja bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie wykonawcy. 1.3. decyzji o zatwierdzeniu zakładu wydaną przez właściwy terenowo Organ Inspekcji Sanitarnej. 1.4. zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków; przewozu posiłków w ramach cateringu samochodem. 1.5. oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Zmawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1.2. - 1.5 powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 1 pkt 1.2. – 1.5 powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta - załącznik nr 1 SIWZ, formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin płatności faktur 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 2) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT, 3) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 1-2 proporcjonalnie o zakres tych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2016, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z up. Burmistrza
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
mgr Agata Kołakowska

SIWZ wraz z załącznikami (zip 253KB)

Opublikował: Ewa Zaremba
Publikacja dnia: 15.11.2016 13:55
Dokument oglądany razy: 2862
Podlega Ustawie