RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf 6826KB)

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku (745KB)


MOPS.3300.2.2016 Pułtusk, 02.11.2016 r.

Pułtusk: Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 02.11.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 271061600000, ul. ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6925265, e-mail , faks 23 6925265.
Adres strony internetowej (URL): bip.mops.pultusk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
bip.mops.pultusk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
bip.mops.pultusk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Numer referencyjny: MOPS.3300.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm. Pułtusk, dz. nr ew. 10/10 obręb 13 m. Pułtusk, jednostka ewidencyjna 142404_4 Pułtusk, obręb ewidencyjny 142404_4.00013 obr. 13 zgodnie z projektem budowlanym autorstwa architekta Andrzeja Rydzewskiego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w: 2.1 Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 2.2 Istotnych Postanowieniach Umowy załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45215222-9
Dodatkowe kody CPV:45330000-9, 45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/02/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2.1. wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 700 000,00 złotych brutto każda, 1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje: -uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2016, poz. 290, ze zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, -przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu, w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ). 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5a do SIWZ); 2.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5a do SIWZ); 2.6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5a do SIWZ); 2.7. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ). Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 2.2. – 2.7. powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych pkt 2.2.- 2.6. powyżej. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.7. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu, w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ). 1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.1 SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; załącznik nr 8 do SIWZ przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ). 1.4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1.2- 1.4. powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 1 pkt 1.2. - 1.4 powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W celu potwierdzenia , ze oferowane materiały i sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ , Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów (certyfikatów lub świadectw jakości) zgodności parametrów technicznych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą uproszczonego kosztorysu przedmiotu zamówienia (główne grupy robót). 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 4. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. WYSOKOŚĆ WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). 2. FORMA WADIUM 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku nr: 37 1240 5309 1111 0000 5043 3076 prowadzone przez: Bank Pekao S.A. 3. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem: „Wadium do przetargu na przebudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku”. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim. 7. Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, powinno wynikać: (i) jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, (ii), iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja i rękojmia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności zmiany. 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego: a) warunkami geologicznymi lub archeologicznymi, a w szczególności z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz koniecznością prowadzenia badań archeologicznych skutkujących w szczególności niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji, b) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi związanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji, c) wadami i brakami w dokumentacji opisowo – technicznej koniecznymi do usunięcia uzupełnienia lub wyjaśnienia, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji, d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności związanych z koniecznością wstrzymania przez Zamawiającego prowadzonych przez Wykonawcę robót, e) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz STWiOR, f) w wyniku zmiany przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron. g) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, h) z powodu działania siły wyższej, i) inną, niemożliwą do przewidzenia okolicznością prawną, ekonomiczną, administracyjną, kadrową lub techniczną, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy w przewidzianym nią terminie, j) wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszą uwzględniać czas trwania przyczyny powodującej konieczność dokonania jego zmiany, termin wykonania zamówienia może zatem ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany. 2) powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiego zamiaru, wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż w ofercie, rezygnacji z podwykonawstwa lub zmiany podwykonawcy – po pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiającego - z tym, że zmiana lub rezygnacja z udziału w realizacji zamówienia zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, jeżeli Wykonawca – w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – powoływał się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem wykazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, lub - gdy będzie to konieczne z uwagi na niemożliwość wykonania przedmiotu umowy przy przewidzianych umową założeniach technologicznych lub materiałowych. Zmiany takie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1, 4) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych prac okaże się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy musi zostać potwierdzona przez Strony umowy w formie pisemnej. Obliczenie wartości niewykonanej części przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego zamówienia. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby zbyt niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części zamówienia na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu. Wycena taka musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu: a) jego zmniejszenia – w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości, lecz w części, b) zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy to wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, przy czym zmianie nie ulegnie wskazane umową wynagrodzenie netto. 6) zmiany osoby wskazanej w § 6 umowy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego innej osoby, która spełni wymagania Zamawiającego odnośnie posiadanych uprawnień określone w SIWZ; każdorazowo taka zmiana musi być uzasadniana przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji zmiany przez Wykonawcę, jednak wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia proponowanej osoby będą odpowiadały wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w SIWZ; wraz z proponowaną zmianą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie dokumentów potwierdzających uprawniania posiadane przez tą osobę. 2. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pułtusku
mgr Agata Kołakowska

Dokumentacja projektowa, SIWZ wraz z załącznikami (zip 26433 KB) 

Opublikował: Ewa Zaremba
Publikacja dnia: 02.11.2016 16:31
Dokument oglądany razy: 2397
Podlega Ustawie