RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent rodziny

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Informacja o wyniku naboru

=====================================================================

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Asystenta rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji : Asystent rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2012 r.
Okres zatrudnienia: 01.06.2012 do 31.12.2012 r.

1.Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie;
• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
• lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
• lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
• lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanym co najmniej 3 letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
b) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
c) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
d) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
e) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
f) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
g) umiejętność współpracy w zespole,
h) odporność na sytuacje stresowe,
i) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) zdolności organizacyjne.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną i indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:
- współpracował z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
- współpracował z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 1600 a 2100, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 1600 a 2100 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

5.Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) list motywacyjny
! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie stwierdzające, iż osoba składająca ofertę nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
g) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy w stosunku do osoby wydano tytuł egzekucyjny,
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne
do wskazanego lekarza medycyny pracy),
i) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego,
k) kopia dowodu osobistego,
l) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, przy ul. 17 Sierpnia 58 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku (sekretariat) lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
ul. 17 Sierpnia 58
06- 100 Pułtusk

w terminie od 04. 04. 2012r. do 20.04.2012r.
( liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30)

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Informacja o wynikach umieszczona będzie na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i na stronie internetowej :
bip.mops.pultusk.pl

Opublikował: Anna Słupecka
Publikacja dnia: 06.04.2012
Dokument oglądany razy: 7143