RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

DRUGA EDYCJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku - Program Aktywizacja i Integracja ( PAI)

W ramach Porozumienia Nr 1/2016 o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja - Blok Integracja Społeczna zawartego w dniu 15 kwietnia 2016r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim -Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku, reprezentowanym przez Starostę Pułtuskiego, w imieniu którego, na podstawie udzielonego upoważnienia, występuje Pan Witold Chrzanowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, a Gminą Pułtusk, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pułtusk, w imieniu którego, na podstawie udzielonego upoważnienia, występuje Pani Agata Kołakowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po raz kolejny realizowane są działania w ramach dwóch bloków :
Blok - Aktywizacja – realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych – 40 godzin miesięcznie,
Bloku - Integracja Społeczna- realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej i Samopomocy w Pułtusku - spotkania ze specjalistami- 40 godzin miesięcznie.

Druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja jest realizowana w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016r.
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowanych zostało 9 osób, uczestników Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Są to osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy przez PUP, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, co ogranicza ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Tak jak w poprzedniej edycji, w roku 2016 z beneficjentami programu zawarte zostały kontrakty socjalne w ramach których uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z zakresu grupowego poradnictwa specjalistycznego w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz wykonują prace społecznie użyteczne w placówkach na terenie gminy Pułtusk w wymiarze 40 godzin miesięcznie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja - Blok Integracja Społeczna realizuje zadania poprzez następujące działania:
- warsztaty z zakresu grupowego poradnictwa psychologicznego,
- warsztaty z zakresu grupowego poradnictwa profilaktyki uzależnień,
- warsztaty z zakresu grupowego poradnictwa doradztwa zawodowego.
Program PAI to narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych prac społecznie użytecznych, stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Ma służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, tak jak w poprzednim roku, jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku na realizację zadań Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji i integracji osób bezrobotnych.Opublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 29.06.2016
Autor: Aneta Śmiechowska i Mariola Ambroziak
Dokument z dnia: 28.08.2015
Dokument oglądany razy: 3 328