RSS - otworzy się w nowym oknie
MOPS Pułtusk - strona główna Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej

KISS- Twoją szansą na lepsze jutro

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pułtusku
wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy zorganizował zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Udzielone wsparcie zmierza do wyposażenia uczestników zajęć w umiejętności pozwalające na pełnienie prawidłowych ról społecznych, podniesienia samooceny, zwiększenie świadomości występowania uzależnień od alkoholu, narkotyków i negatywnych konsekwencji ich nadużywania oraz ograniczenie skutków uzależnień, zwiększenie motywacji do działania i przezwyciężania trudności życiowych, kształtowania postaw na temat samodzielnego i odpowiedzialnego życia bez udziału środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co pozwoli na uzyskanie samodzielności życiowej.

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku uzyskał dofinansowanie na realizację programu, pn. „KISS- Twoją szansą na lepsze jutro” w ramach Otwartego Konkursu Wniosków na realizację zadań profilaktycznych w 2014r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadanie 4. Realizowanie działań aktywizujących i profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu od środków psychoaktywnych, izolacji społecznej i wykluczeniu społecznemu.

Zadania w ramach programu „KISS- Twoją szansą na lepsze jutro” są realizowane
w okresie od lipca 2014r. poprzez następujące działania:

Spotkania z terapeutą uzależnień- Panią Marzeną Zielińską
- spotkanie grupowe edukacyjno-profilaktyczne - odbyły się w dniach 8 i 11 lipca 2014r.
w godzinach 9.00- 12.00;

Spotkania z psychologiem – Panią Ewą Mazurkiewicz
- spotkanie grupowe i konsultacje indywidualne - odbyło się w dniach 16,17,18,23,24 lipca 2014r. w godzinach 9.00 -14.00.

Wszystkie spotkanie ze specjalistami odbywają się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Środowiskowego MOPS w Pułtusku przy ul. Zaułek 1. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkań z terapęutą uzależnień i psychologiem.

W ramach realizacji programu planowane są dalsze działania, tj.:
Spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym – Panią Agnieszką Wrzeszcz, przewidywany termin realizacji wrzesień 2014r.
... a na zakończenie realizacji programu „KISS- Twoją szansą na lepsze jutro”
w październiku bieżącego roku planowane jest spotkanie integracyjne - wspólne wyjście do Kina ,,Narew”.

Realizatorzy- Pracownicy KISS
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w PułtuskuOpublikował: Daniel Laskowski
Publikacja dnia: 31.07.2014
Autor: Aneta Śmiechowska
Dokument z dnia: 31.07.2014
Dokument oglądany razy: 3 275